Ücret Politikamız


Ücret ve yan menfaat politikamız, şirketimizin hedeflerine en üst düzeyde katkı sağlamak misyonuyla şekillenmekte ve uygulamalarımız esas itibarıyla aşağıdaki hedefler paralelinde gerçekleştirilmektedir.

* Çalışanları ödüllendirirken tutarlı ve adaletli olmak.
* Şirket içinde dengeyi; piyasada ve sektörde rekabet edebilirliği sağlayarak, mukayeseli işler ve iş sahipleri arasındaki eşitliği sağlamak,
* Göreceliklerin yönetimini kolaylaştırmak.
* İş büyüklüğü, performans, işe katkı, bilgi/beceri ve yetkinlikler kavramlarını öne çıkartarak ödüllendirme etkinliğini artırmak.

Marsa’da beyaz yakalı çalışanlarımız için, “Entegre İnsan Kaynakları” yaklaşımının bir sonucu olarak, ücretlendirme politikası “İş Ailesi Modeli” üzerine kurulu objektif bir süreç ve sisteme dayanmaktadır. “İş Ailesi”, aynı veya benzer yapıdaki faaliyetleri/görevleri gerçekleştiren ve benzer becerileri, yetkinlikleri gerektiren rolleri tanımlamakta kullanılan bir modeldir.

Rekabetçi ücret yaklaşımının doğal bir sonucu olarak, şirketimiz, ücret ve yan menfaat uygulamalarını sürekli gözden geçirmek amacıyla her yıl piyasadaki benzer ölçekli pek çok firmanın da katılımının olduğu piyasa ücret araştırmalarına katılır.

Marsa’da tüm Beyaz Yakalı çalışanlarımıza 12 maaş ve 4 ikramiyeden oluşan (yıllık) toplam 16 maaşlık ücret politikası uygulanmaktadır.

Belirlenmiş Şirket Politikaları çerçevesinde, yılda 1 (bir) kez Ocak ayında piyasa konumlandırması ve kişisel performans çıktıları dikkate alınarak ücret artışı yapılır.

Tüm çalışanlarımıza, öğle yemeği ve servis hizmeti sağlanmaktadır.